Samarbejder

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Som alle andre produktionsskoler i Danmark samarbejder Produktionsskolen k-u-b-a med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i de kommuner, som skolens elever kommer fra.
Inden start på en produktionsskole skal en ung målgruppevurderes af en vejleder ved Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Alle interesserede, der henvender sig til produktionsskolen opfordres derfor til at rette henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, inden de møder op på produktionsskolen.

Inden eller i forbindelse med start på en produktionsskole medsender UU-vejlederen elevens uddannelsesplan, hvoraf det fremgår hvilke forventninger eleven har til forløbet.
Ligeledes kan planen også indeholde brugbar viden om den unge og dennes omgivelser, som er relevant for at hjælpe den unge til at gennemføre ungdomsuddannelse/uddannelsesforberedende aktivitet.

Endelig kan der i planen være konkrete ’milepæle’, der knytter sig til den unges læringsbehov. Særlige fokus på de nærmeste ’milepæle’, der ligger 1-2 måneder fremme.

Løbende under produktionsskoleforløbet er der kontakt mellem produktionsskole og UU-vejleder i forbindelse med almen opfølgning, men også hvis der opstår særligt behov herfor.

Ligeledes er der kontakt i forbindelse med elevens udslusning, hvor uddannelsesplanen justeres efter behov.

Forebyggelsescenter Østerbro ( FCØ )
Produktionsskolen k-u-b-a har et samarbejde med FCØ om psykologtilbud til nogle af eleverne.

Formålet er at styrke sårbare unges mentale sundhed og trivsel.

FCØ stiller to psykologer til rådighed en dag om ugen for skolen.
Skolens vejledere visiterer i samråd med lærerne elever til samtaler med psykologen.
Det er vigtigt, at der ikke bliver tale om længere terapeutiske forløb, men støttende og hjælpende forløb, som leder videre til behandling uden for skolen, hvis der viser sig behov herfor.

Københavns Kommunale Ungdomsskole (KKU)
Produktionsskolen k-u-b-a har et samarbejde med Københavns Kommunale Ungdomsskole om almenundervisning i dansk, engelsk og matematik.

Center for unge og misbrug, U-turn
Formålet er at sikre en tidlig opsporing og tidlig indsats over for unge med rusmiddelproblemer. Eleverne tilbydes et samtaleforløb hos en rusmiddelrådgiver, der sidder på skolen.

Kombinationsforløb
Formålet med samarbejdet er:
- at kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
- fastholde eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra erhvervsuddannelserne.
- skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne.
Samarbejdet omfatter og skal støtte elever, der af faglige, personlige og sociale grunde ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, og som har behov for et andet udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse. 
 
Klik på linket for at se samarbejdsaftalen - samarbejdsaftale.
 
Folkesundhed København
I samarbejde med Folkesundhed København, Sundhedsforvaltningen, har Produktionsskolen i sin tid oprettet et Sundhedsudvalg, som står for at skolen løbende har fokus på elevernes almene sundhed. Sundhedsudvalget holder møder en gang om måneden.
Sundhedsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i skolens Sundhedspolitik, som udvalget løbende reviderer og godkender i samarbejde med skolens bestyrelse.