Udslusningsstatistik

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen kuba
 
 
I år 2015 har 200 elever afsluttet deres ophold på Produktionsskolen k-u-b-a*. Heraf har 27 elever (14 %) gået på skolen i mindre end 3 måneder.
 
I skolens udslusningsstatistik har vi valgt kun at medtage de 173 elever, der har gået på skolen i mindst 3 måneder.
 
Udslusningsstatistikken viser, hvad eleverne er i gang med, når vi kontakter dem 4 måneder efter udslusningsdatoen. Den viser altså ikke, om eleverne fastholder beskæftigelsen efter dette tidspunkt eller om elever, som er ledige, når vi kontakter dem, kommer i gang efterfølgende. 
 
Over halvdelen af de elever, der er afsluttet i 2015, er 4 måneder efter opholdet på k-u-b-a* i gang med uddannelse eller beskæftigelse; i alt 62 %.
41 % af eleverne er påbegyndt en ordinær su-berettiget uddannelse, hvoraf 3 % er gået videre til grundskole, 28 % til gymnasiel uddannelse og 9 % til en erhvervsuddannelse. Derudover er 11 % af eleverne gået i gang med ’andre uddannelser’, det vil sige højskole, nyt produktionsskoleophold og private skoler. 
 
10 % af eleverne er i arbejde, 2 % er i gang med andet – værnepligt, rejser samt afklarende forløb.
 
30 % af eleverne er ledige og ikke er i gang med noget 4 måneder efter opholdet på Produktionsskolen k-u-b-a*.
 
Endelig er der 6 % af de tidligere elever, som vi ikke har kunnet få fat på, eller som ikke har ønsket at tale med os (’ved ikke’).
 
Udvikling i udslusningsstatistikken fra 2014 til 2015
Når man sammenligner udslusningsstatistikken fra 2015 med tallene fra 2014 er der visse ændringer. For det første har vi 25 elever mere med i statistikken i år. Andelen af elever, der er i gang med ordinær uddannelse eller beskæftigelse er vokset ganske lidt med 1 % (61 % af eleverne i 2014 og 62 % i 2015). 
 
Derudover er der nogle forholdsvis store ændringer i selve uddannelsesvalget, når vi ser procentvis blandt alle elever, der har søgt uddannelse; der har været en stigning i antallet af elever, der har søgt en gymnasial uddannelse med 53 % i 2015 overfor 46 % i 2014. Søgningen mod en erhvervsuddannelse er faldet en del fra 32 % i 2014 til 18 % i 2015.
 
Faldet på erhvervsuddannelserne er rettet mod EUD teknisk, hvor der i 2015 kun var 8 % mens der i 2014 var hele 27 %. EUD merkantil har derimod haft en lille stigning fra 4 % i 2014 til  6 % i 2015. Blandt de elever der har søgt en EUD er det typisk grundforløbene ”mad til mennesker”, ”medieproduktion” og ”bygge og anlæg” eleverne fra k-u-b-a* er fortsat på, hvilket nok er ret naturligt i forhold til de værksteder Produktionsskolen k-u-b-a* udbyder.  
 
Faldet blandt elever, der har søgt erhvervsuddannelser, kan hænge sammen med erhvervsskolereformen og de nye krav til 2’taller. Det kan betyde, at vi fremover skal være mere opmærksomme på, at få de unge motiveret til at imod den almene undervisning på k-u-b-a*. 
 
10 % af eleverne er kommet i arbejde, en stigning fra 12 elever i 2014 til 18 elever i 2015. En stigning der har været langsomt opadgående de sidste par år. Det ser ud til, at det fortsat er svært for vores elever at få fodfæste på arbejdsmarkedet, således at de 4 måneder efter deres ophold på   k-u-b-a* er i arbejde på 25 t. eller derover.  Nogle elever har opgivet ”arbejde” som det, de skulle i gang med til udslusningssamtalen, men i opfølgningssamtalerne viser det sig, at de enten ikke har kunnet finde arbejde, bevare fodfæstet på arbejdspladsen eller kun har haft ganske få timer. Tallet vidner dog om, at arbejdsmarkedet er lidt i bedring, om end det ikke er kommet helt i omdrejninger endnu. Derud over er det lave antal af elever i arbejde nok også et udtryk for, at det for mange af vores elever er ekstra svært at finde arbejde, pga. de særlige problemer og udfordringer, som en del af dem har. 
For at eleverne sikres beskæftigelse i fremtiden, ligger der derfor en fortløbende og vigtig opgave for os som skole i at blive ved med at motivere de unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Og i den proces er det vigtigt fortsat at udbygge samarbejdet med UU-vejledere og andre eksterne samarbejdspartnere, som vi har haft rigtig gode erfaringer med i de senere år.
 
I dette års statistik er andelen af ’’Ved ikke’’ faldet markant fra 25 % i 2014 til 6 % i 2015 (elever, som vi ikke kan få fat, og derfor ikke ved, hvad laver). Vi vil gerne have andelen af denne gruppe yderligere ned, men det er en flot fremgang på dette område, vi har haft. 
 
Sidst, men ikke mindst kan et fremtidigt indsatsområde være at sluse elever ud til grundskole forløb, som ønsker at komme ind på en erhvervsuddannelse, men som ikke har nået at få opfyldt de nye krav på erhvervsskole området. Vi kan se, at faldet i antallet af elever der har søgt en erhvervsuddannelse ikke har betydet en tilsvarende stigning af elever der søger grundskole, tværtimod har der også været et fald i denne gruppe fra 5 % i 2014 til 3 % i 2015.  
 
Der udover kan vi lave en indsats mod de elever der mod udslusningen stadig er orienteret mod et ordinært arbejde. Indsatsen kan bl.a. bestå i etablering af praktikker, der kan føre til ansættelse, hjælp til jobsøgning og afklaring af, hvorvidt arbejde overhovedet er realiserbart. 
 

Download den her