Udslusningsstrategi

Produktionsskolen k-u-b-a*s udslusningsstrategi skal sikre, at flest muligt af skolens elever fortsætter i enten uddannelse eller arbejde i umiddelbar forlængelse af produktionsskoleforløbet.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige ståsted samt elevens ønsker/drømme, er det vores overordnede mål, gennem forløbet på k-u-b-a*, at styrke elevens personlige, sociale og faglige udvikling – samt at give den unge troen på og lysten til at tage en uddannelse eller et ordinært arbejde i forlængelse af produktionsskoleforløbet.

Det er vigtigt for os, at dér gennem hele forløbet på k-u-b-a* er fokus på, hvad eleven skal efter produktionsskoleforløbet, så den fremtidsplan eleven kommer frem til er både realistisk og umiddelbart realiserbar.  

Hvordan
Vejledningsindsatsen, elevens trivsel og det faglige indhold på værkstedet er afgørende for, at eleven rykker sig og kommer i mål inden for den periode, de kan gå på skolen.

Ud over det ovennævnte er praktikforløb, kombinationsforløb på erhvervsskolerne, besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder også en del af den palette, der er i brug, for at sikre det bedste forløb og dermed også bedste udslusning for den enkelte elev.

Når eleverne starter på k-u-b-a*, kommer de i løbet af de første dage til en indskrivningssamtale med en af skolens 3 vejledere. Her afklares elevens skolemæssige baggrund; har eleven bestået folkeskolens prøver (9. eller 10. kl.), har eleven været i gang med andre ungdomsuddannelse og lignende. Der ud over bliver elevens erhvervsbaggrund kortlagt, og hvad den unge har af fritidsinteresser, kørekort, evt. sygdomme/diagnoser af betydning for et fremtidigt erhvervsønske, i gangværende konflikter eller evt. domme.

Der gøres status over elevens evt. behov for at deltage i undervisning i dansk, matematik eller engelsk, enten for at tage folkeskolens prøve eller vedligeholde sine kundskaber.

En del af skolens værdigrundlag er, at eleverne skal kunne lide at komme på skolen, for at kunne udvikle sig og blomstre. Vi skal være et anerkendende, rummeligt, åbent og vedkommende sted for de unge. Der ud over skal eleverne være interesseret i dét, der undervises i på deres værksted- det skal give mening for dem- det faglige indhold skal give dem lyst, motivation og engagement til læring og udvikling.

I løbet af de første 3 uger på skolen holdes første forløbsplanssamtale med elevens værkstedslærer.

Forløbsplan
Forløbsplanen tager udgangspunkt i elevens ønsker, interesser, umiddelbare muligheder, ressourcer, baggrund og behov, og fungerer i hele skoleforløbet som den unges redskab til at forstå sine muligheder og begrænsninger i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde.

Forløbsplanen, indeholder elevens faglige, personlige og sociale mål for den kommende 3. måneders periode på værkstedet og skolen, samt hvordan eleven kan arbejde på at nå sine mål – hvilke delmål der er på vejen.

Forløbsplanen revideres løbende, og værkstedslæreren/vejlederen afholder mindst en gang hver tredje måned en udviklingssamtale med den enkelte elev. Undervejs i elevens forløb indlægges efter behov ekstra vejledningssamtaler med hhv. vejlederen eller læreren. Eleven kan desuden, når som helst bestille tid til en vejledningssamtale med sin vejleder på skolen.

I forbindelse med målsætning af de personlige, sociale og faglige mål, samarbejder eleven, vejlederen og værkstedslæreren med elevens netværk (forældre eller støttekontaktperson) samt med elevens UU-vejleder.

I den udstrækning der er behov for det, inddrages elevens UU-vejleder og netværk – dette inddrages altid, hvis der opstår fravær eller mistrivsel.

Vejledningssamtalerne afdækker elevens eventuelle barrierer i forbindelse med uddannelse og arbejde – samt hvilke ’hjælpere’ og ’modstandere’ de har for at nå deres mål. Dette udredningsarbejde kan vise et behov for samtaler med en psykolog eller en misbrugskonsulent.

På k-u-b-a* har vi tilknyttet to psykologer som på ugentlig basis har individuelle samtaler på skolen med de unge, samt en konsulent fra U-TURN som har en ugentlig samtaledag på skolen.

Praktik
Som en naturlig del af forløbet på k-u-b-a* vælger en del elever at gennemføre et praktikforløb, hvilket er muligt i op til 8 uger. Det mener vi er en god måde at afprøve et fag og erhverv på, samt en oplagt mulighed for at skabe eventuelle kontakter ift. et behov for en fremtidig praktikplads i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

Udslusningssamtale
Inden den egentlige udslusning har eleven en udslusningssamtale med sin vejleder på skolen. Ved denne samtale skal eleven være afklaret i forhold til (den umiddelbare) fremtid. Det er skolens målsætning ikke at udsluse til ledighed. Elevens fremtidsplaner og indgåede aftaler indskrives i elevens udslusningspapirer.

Elevens UU-vejleder informeres om, hvad eleven bliver udsluses til – hvor henne og hvordan uddannelsen starter.

Skolen følger eleven i mindst 12 uger inden for en periode på 4 måneder, efter denne har forladt skolen.
Frafaldne elever tilbydes efter behov vejledning, ligesom skolens vejledning står til disposition for tidligere elever.